یك شوخی با دخترك های خوبم با فعل نهی :

سوار نشو به هر ماشین  : لا تركِبی

نرو كافی شاپ : لا تذهَبی

نشین تو پارك : لا تجلـِسی

حرفاشو  گوش نكن  تو : لاتسمَعی

هله هوله رو نخور تو : لا تأكـُلی

نخند بلند : لا تضحكی